Sustainability

ซอฟต์แวร์การจัดการ Carbon Footprint ที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อรับค่าการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ

IBM Envizi เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อรับค่าการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า การใช้นำ้มัน หรือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนํามาคํานวณเป็น Carbon Footprint แล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทํารายงานตามกรอบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงเป็น Carbon Credit

Emission Management

  • คํานวณและจัดทํารายงานตามขอบเขต 1,2,3 ของพิธีสารก๊าซเรือนกระจก
  • สามารถกําหนดเป้าหมายคาร์บอนเครดิตสําหรับแต่ละขอบเขตและติดตามว่าสามารถทําได้ตามเป้าหมายหรือไม่

ESG Reporting

ใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์เพื่อจัดทํารายงานตามกรอบการทํางานที่ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ

Decarbonization

  • นําข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อควบคุมและหาแนวทางในการลดการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IOT เพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์

Related projects