Cybersecurity

ปกป้องธุรกิจของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และบริการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี AI และแนวทางที่ทันสมัยด้วยหลักการ Zero Trust

Security Solution: ปกป้องธุรกิจขององค์กรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี AI และแนวทางที่ทันสมัยด้วยหลักการ Zero Trust โดยโซลูชันถูกออกแบบมาเพื่อดูแล Digital Users, Assets, Data และบริหารจัดการการป้องกันขององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น

  • Backup
  • Secure Access
  • Threat Removal
  • Malware prevention
  • Data Security 
  • Network Monitoring
  • Identity and Access Management

Related projects