SI Service Team

เราให้ความสําคัญกับการให้บริการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของลูกค้า ตามคําขวัญของเราที่ว่า "บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมีประสิทธิภาพ"

เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 จาก MASCI และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานที่มีทักษะของเราสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนและพีซีหลายยี่ห้อตอบสนองต่อการให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับพีซีหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

0 +
Service Team
0 +
Onsite Service UPC
0 +
Onsite Service Metro
0 +
Reference Site

Onsite Process

1.
Customer Contact CU's call center
2.
Software Management
3.
Help Desk CU
4.
On-site Service CU
5.
Problem Solve
6.
Complete

IT Support Onsite
IT Help Desk
Preventive Maintenance
Internal Repair
Training Safety