Smart Cities / Facility

แพลตฟอร์มที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติให้เหมาะสม เป็นต้น

การใช้อุปกรณ์ IoT เพื่อควบคุมจะทําให้การใช้พลังงานใน สำนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้อุปกรณ์ IoT เพื่อควบคุมจะทําให้การใช้พลังงานในอาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้อุปกรณ์ IoT เพื่อควบคุมจะทําให้การใช้พลังงานในโรงงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Related projects