Untitled design (3)

StarCat Software

StarCat Software ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้รองรับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

ใช้ได้กับทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือธุรกิจ SMEs มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์การใช้งานของทุกธุรกิจ ช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ที่สำคัญคือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ทั่วทั้งองค์กร โดยถูกออกแบบให้ใช้ทรัพยากรระบบน้อยที่สุดทั้งในส่วนของโหลดในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์และปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารในเครือข่ายเพื่อป้องกันผลกระทบด้านประสิทธิภาพที่มักจะเกิดกับเครือข่ายองค์กรเมื่อมีการใช้งานซอฟต์แวร์ Computer Management ทั่วไป โดยซอฟต์แวร์ StarCat มีไฟล์เอเจนท์ที่มีขนาดเล็กเพียง 2MB เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ Computer Management ทั่วไปที่มีขนาดไฟล์ใหญ่กว่า 100MB และซอฟต์แวร์ StarCat ใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที ทำให้เครื่องแม่ข่ายเพียงเครื่องเดียวสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้มากกว่า 10,000 เครื่อง นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ StarCat ยังเป็นเพียง Computer Management ตัวเดียวที่สามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนระบบเครือข่าย LAN , WAN, NAT  หรือแม้แต่เครื่องที่ถูกนำออกไปใช้ในเครือข่าย Internet ได้อย่างสมบูรณ์ โดยปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่แทบทุกแห่งในประเทศไทยใช้งานซอฟต์แวร์ StarCat เป็นระบบหลักในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กร นับรวมเป็นจำนวนมากกว่า 1 ล้านเครื่อง