25/01/2023

CU จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “ Digital Fundamental for the Future”

Cyber Security Guide : ทุกองค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่วันนี้ได้เกิดการโจมตีและส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกขนาด ดังนั้นเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กรควรมี เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรของตนเอง

เมื่อเร็วๆ นี้ทางบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด ( หรือ CU ) ได้จัดงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน Digital Fundamental for the Future มากับธีมงาน Security – Smart Life – Sustainability โดย ได้นําเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมลํา้สมัยมาจัดแสดงและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนามากมายในหลากหลายเทคโนโลยี โดยเริ่มต้นนั้น คุณธํารงศักดิ์ สิริวุฒินันท์ Managing Director จากทาง คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมทั้ง เปิดมุมมองและสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการนําเอา 3 เทคโนโลยี : Security,  Smart Life และ Sustainability มาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้นก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ได้รับเชิญมาเป็น Guest Speaker ประกอบด้วย ท่านแรก พลตรีธีรวุฒิ วิทยากรณ์รองเลขาธิการ คณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติมาให้ข้อมูลความรู้ Mobile Application  
เกี่ยวกับปัญหา และความท้าทายในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์กับ หัวข้อ Security : Cyber Awareness  Challenges ท่านที่สอง คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก (องค์การมหาชน) ภาวะการณ์ด้านเรือนกระจกและแนวทางในกาผลักดันให้ลดการใช้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน แห่งอนาคต ภายใต้หัวข้อ Sustainability : Sustainable Future – Pave the Way to Net-Zero และ ท่านที่ สาม ดร.การดีเลียวไพโรจน์ ผู้อํานวยการบริหาร ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลล์แล๊บ โดย MQDC กับ เรื่องราวความอัจฉริยะ ของการใช้ชีวิตในอนาคตที่จะ เปลี่ยนแปลงไปมากด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในหัวข้อ Smart Life The Future of Smart Living หลังจากนั้นเป็นการจัดเสวนา โดยมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3  ท่าน มาอธิบายถึงเรื่องราวที่น่าสนใจ ภายใน หัวข้อ : Secure an Organization Against All Types of  Attacks – Infrastructure, Mobile and AI Security โดยได้หยิบยกเอาเรื่องงราว Security ในปัจจุบัน และ การนําโซลูชั่นที่ทาง CU นําเสนอให้แก่ลูกค้า มาเล่าให้ผู้ฟังสัมมนาได้ทราบ เป็นการเน้นถึงการใช้เทคโนโลยี  Security เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด