ไอที เอาท์ซอร์ส

บริการ Outsourcing ด้านไอที

บริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน เสนอบริการ Outsourcing ซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณ ด้านไอทีอย่างครบวงจร เพื่อลดปัญหายุ่งยากด้านการจัดการไอทีด้วยตัวเอง หรือการสรรหาบุคลากรด้านไอที เพื่อสนับสนุนงานลูกค้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร ทำให้กระแสเงินหมุนเวียนในองค์กรมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรให้มากขึ้น เนื่องจากการดำเนินการต่างๆ จะเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง

ทำไมต้อง Outsourcing

  • สามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้ต่ำลง และขจัดต้นทุนที่จะก่อให้เกิดความล้มเหลวในเบื้องต้นได้

  • องค์กรสามารถขยายธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก่อให้เกิด Business Line เพิ่มขึ้น และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

  • ช่วยองค์กรสามารถผลักภาระการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับบริษัทว่าจ้างได้

คุณภาพที่เชื่อถือได้

เราให้ความสำคัญในการบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ให้ กับลูกค้าเสมอโดยยึดถือ สโลแกนที่ว่า “เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลามีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริหาร คุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” มาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับอย่างสูง ในการบริการของเราจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยคุณภาพและมาตรฐานของฝ่ายบริการจึงได้รับ การรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการ ISO 9001:2008

ความพร้อมด้านบุคลากร

ฝ่ายบริการมีวิศวกรประจำมากกว่า 90 ตำแหน่งเพียงพอ สำหรับให้บริการวิเคราะห์และแก้ปัญหามีช่างเทคนิคและบุคลากรด้านอื่นๆ อีกมากกว่า 300 อัตรา เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วทั่วถึงพร้อมจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ Helpdesk ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยตอบคำถามทางโทรศัพท์

ความพร้อมด้านอะไหล่และอุปกรณ์

เพื่อให้การซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสำรองอะไหล่ไว้อย่างเพียงพอพร้อมจัดเตรียม เครื่องหรืออุปกรณ์สำหรับทดแทนให้ลูกค้าใช้ในขณะที่นำเครื่อง มาซ่อมเพื่อให้ลูกค้ามีเครื่องสำรองไว้ใช้งาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเข้ารับการบริการ

ขอบเขตที่ให้บริการ

  • IT Support Onsite

  • IT Help Desk

  • System administrator Support

  • Network Management

  • Security Solution