ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

จำหน่าย Software Maximo Asset Management พร้อมบริการให้คำปรึกษาพัฒนาและติดตั้งระบบโดยผู้ชำนาญการ

ทุกๆบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการตรวจสอบดูแลสินทรัพย์สำคัญๆ ที่บริษัทต้องพึ่งพา ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนส่งที่มีรถบรรทุกมากมายหรือโรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับการผลิตก็ตาม และเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์แต่ละประเภท ในอดีตองค์กรจึงจำเป็นต้องพึ่งพาโซลูชันซอฟต์แวร์หลายๆโซลูชัน อย่างไรก็ดี โซลูชันเหล่านี้แสดงข้อมูลเพียงบางส่วนเกี่ยวกับสินทรัพย์ขององค์กร จึงเป็นเรื่องยากที่จะระบุส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ และผลที่ตามมาก็คือ องค์กรมาสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ได้อย่างทั่วถึง จึงไม่สามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างที่ต้องการ

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ IBM Maximo® Asset Management ยกระดับประสิทธิภาพและศักยภาพสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ ระบบดังกล่าวสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เดียว จึงรองรับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกประเภทได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ด้านการผลิต สิ่งอำนวยความสะดวก สินทรัพย์ด้านการขนส่ง หรือสินทรัพย์ด้านไอที โดยครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร มุมมองที่รอบด้านนี้จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ รวมทั้งระบุถึลศักยภาพของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ คุณจะได้รับทราบข้อมูลและควบคุมสิ่งต่างๆได้ตามต้องการ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กรธุรกิจ

เมื่อคุณใช้ Maximo Asset Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาะและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจโดยรวม คุณจะสามารถ:

  • ปรับปรุงผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  • ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ปรับปรุงการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
  • เพิ่มความรวดเร็วฉับไวในการให้บริการด้านสินทรัพย์ รวมถึงรายได้จากบริการดังกล่าว
  • เพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม (TCO: Total Cost of Ownership)
ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงสินทรัพย์และธุรกิจ

Maximo Asset Management ประกอบด้วยโมดูลการจัดการหลักๆ 6 โมดูล สำหรับการจัดการสินทรัพย์คือ การบริหารจัดการสินทรัพย์, การบริหารจัดการงาน, การบริหารจัดการบริการ, การบริหารจัดการสัญญา, การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเหตุนี้ Maximo Asset Management จึงเป็นโซลูชันที่รองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทั้งหมดได้อย่างพร้อมสรรพ โดยจะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากสินทรัพย์ด้วยโซลูชันของการบำรุงรักษาที่ครบวงจรการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ การบำรุงรักษาตามปกติ และการบำรุงรักษาที่ไม่ได้วางแผนไว้โดยโซลูชันนี้จะสนับสนุนเป้าหมายของคุณในการลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงสินทรัพย์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง