บริการหลังการขาย

Maintenance Service 

ด้วยความชำนาญกว่า 38 ปี ที่ฝ่ายบริการ บริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด ได้ให้บริการดูแลระบบ BANKING ให้กับกลุ่มลูกค้าธนาคาร ที่ครอบคลุมงานในด้าน Front Office และ Back Office สำหรับงาน Branch Service และยังครอบคลุมถึงการให้บริการงานด้าน Operation สำหรับ Banking Head Office อีกด้วย

นอกจากนี้เรายังให้บริการกับลูกค้าในกลุ่ม Corporation และ Government ที่ดูแลครอบคลุมทั้ง Hardware และ Standard Software ของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลาย โดยมีการใช้ SLA (Service Level Agreement) เป็นตัวกำหนดคุณภาพ ที่ทำให้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ ของการให้บริการอยู่ตลอดเวลา โดยที่ผ่านมานั้น เราได้พัฒนาทีมงานและระบบงานภายใน ที่มีความสำคัญและสนับสนุน ต่องานบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทให้ความสำคัญในการบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ให้ กับลูกค้าเสมอโดยยึดถือ สโลแกนที่ว่า “เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลามีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริหาร คุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” มาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับอย่างสูง ในการบริการของเราจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยคุณภาพและมาตรฐานของฝ่ายบริการจึงได้รับ การรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการ ISO 9001:2008

 

 

ระบบและมาตรฐานการบริการ
เพื่อการทำงานที่มีมาตรฐาน ฝ่ายบริการได้จัดให้มีระบบ สำรองอะไหล่ ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อเช็คประวัติการ บริการรวมทั้งระบบสื่อสารสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือและอีเมล์ อีกทั้งกำหนดให้มีมาตรฐานเวลาในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้

  • เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 ชั่วโมง
  • เขตต่างจังหวัด 5 ชั่วโมง

ด้านบุคลากร
ฝ่ายบริการมีวิศวกรประจำมากกว่า 90 ตำแหน่งเพียงพอ สำหรับให้บริการวิเคราะห์ และแก้ปัญหามีช่างเทคนิคและบุคลากร ด้านอื่นๆ อีกมากกว่า 300 อัตรา เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงพร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ Helpdesk ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านคอยตอบคำถามทางโทรศัพท์

 

 

ความพร้อมด้านอะไหล่และอุปกรณ์
เพื่อให้การซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วทาง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสำรองอะไหล่ไว้อย่างเพียงพอพร้อมจัดเตรียม เครื่องหรืออุปกรณ์ สำหรับทดแทนให้ลูกค้าใช้ในขณะที่นำเครื่องมาซ่อม เพื่อให้ลูกค้ามีเครื่องสำรองไว้ใช้งาน และเกิดความพึงพอใจ สูงสุดในการเข้ารับการบริการ

บริการ

  • บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ เช่น LENOVO ,IBM, HP, ACER, DELL และงานบริการหลังการขายสินค้าทุกชนิดของบริษัท

  • บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องพิมพ์ ทั้งระบบเข็ม ผงหมึกและระบบพิมพ์สี ผลิตภัณฑ์ ที่เราบริการ เช่น SAMSUNG, EPSON, HP, LEXMARK และรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

  • บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์ค

  • บริการ Outsourcing ด้านไอที

  • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่อง UPS ทุกรุ่น เช่น EMERSON ,ZIRCON, Socomec, Silicon, APC, Chloride, Leonics ฯลฯ

  • บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

  • บริการกู้ข้อมูล ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงฮาร์ดดิสค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการอย่างมี ประสิทธิภาพ 

  • บริการดูแลบำรุงรักษาด้านระบบรักษาความปลอดภัย