Hardware

IBM Power Systems Solutions
โซลูชั่นของ IBM Power Systems ที่สามารถใช้ได้กับระบบปฎิบัติการทั้ง Linux, AIX และ IBM i เจาะจงทางด้านการนำความเสถียรของการใช้งานในธุรกิจ และประสิทธิภาพการทำงานของการประมวลผลระดับสูง เพื่อรองรับ Enterprise/-Cloud Infrastructure, Application และเทคโนโลยีในอนาคต

IBM Storage Solutions
คำตอบเพื่อการป้องกันข้อมูลของคุณขั้นสูงสุด storage ซึ่งตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อ ทั้ง DAS, SAN หรือ NAS รวมไปถึงFlash Storage ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานเพื่อข้อมูลสำคัญขององค์กรคุณ

 

website counter